ALGEMENE VOORWAARDEN
Betreffende eenmanszaak ‘Sta Jezelf Toe coaching & counselling’, eigenaar Julia Niemeijer,
hierna te noemen: ‘Sta Jezelf Toe’ gevestigd te Alphen aan den Rijn, ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel te ’s-Gravenhage onder inschrijfnummer 52781704.
Artikel 1. Definities
1. Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de
werkzaamheden verstrekt.
2. Diensten: alle door Sta Jezelf Toe aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten
waaronder coaching/counselling, workshops en andere vormen van begeleiding, dan wel
advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de
opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader
van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek
van opdrachtgever zijn verricht.
3. Coachee: degene die deelneemt aan een begeleiding, coaching / counselling traject, ook
als hij/zij niet zelf de opdrachtgever is.
4. Deelnemer: degene die deelneemt aan een opleiding, training, workshop, groep/team
traject of intervisie.
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Sta Jezelf Toe gesloten
overeenkomsten, totstandkoming daarvan en op alle door Sta Jezelf Toe uitgebrachte
offertes en opdrachtbevestigingen.
2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk
schriftelijk zijn overeengekomen. Niet alleen Sta Jezelf Toe maar ook alle personen of
ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever
zijn betrokken, kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.
3. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en
vervolgopdrachten van de opdrachtgever.
4. Eventuele Inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van
toepassing, tenzij deze door Sta Jezelf Toe uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2/7
Artikel 3. Acceptatie
1. Door ondertekening verklaart opdrachtgever dat de coachee / deelnemer in goede
mentale en fysieke gezondheid verkeert.
2. Door ondertekening verklaart coachee / deelnemer dat het intakeformulier naar waarheid is
ingevuld.
Artikel 4. Offertes
1. De door Sta Jezelf Toe gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende
30 dagen, tenzij anders aangegeven. Sta Jezelf Toe is slechts aan de offertes gebonden
indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen
30 dagen worden bevestigd.
2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief btw, tenzij anders is aangegeven.
3. Offertes zijn gebaseerd op de bij Sta Jezelf Toe beschikbare informatie.
Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
1. De met Sta Jezelf Toe gesloten overeenkomsten leiden voor Sta Jezelf Toe tot een
inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij Sta Jezelf Toe gehouden is
haar verplichtingen zodanig na te komen als naar normen van zorgvuldigheid en
vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Sta Jezelf Toe
verlangd kan worden. Sta Jezelf Toe zal de richtlijnen en gedragsregels van haar
beroepsverenigingen en opleidingsinstituten naar beste inzicht en vermogen naleven.
2. De coachee / deelnemer zal eerlijk en open bijdragen aan de gesprekken en zich inzetten,
waarbij de coachee / deelnemer de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het boeken
van resultaat. Verder zal de coachee / deelnemer naar de sessies komen op de afgesproken
tijd en plaats, waar nodig aantekeningen maken en zich houden aan de eventuele
afspraken die tijdens de sessies worden gemaakt.
3. De coachee / deelnemer draagt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over
diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die Sta Jezelf Toe en
de coachee / deelnemer gezamenlijk doorbrengen als ook daarna.
4. Door ondertekening van het contract geeft de coachee toestemming aan Sta Jezelf Toe
om, waar nodig en gewenst, de technieken en methodes in te zetten welke zij nodig acht.
Zie eveneens art. 3.1, 3,2 en art. 12.1.
5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Sta Jezelf
Toe het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in
overleg met de opdrachtgever geschieden.
6. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Sta Jezelf Toe aangeeft
dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen
dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Sta Jezelf
Toe worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde
gegevens niet tijdig aan Sta Jezelf Toe zijn verstrekt, heeft Sta Jezelf Toe het recht de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende
extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3/7
7. Indien opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt, is Sta Jezelf Toe niet
aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiend schade, van welke aard dan ook.
Artikel 6. Contractduur
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij met wederzijdse
instemming een bepaalde looptijd wordt overeengekomen. Bij een overeenkomst voor
onbepaalde tijd regelen partijen onderling in de overeenkomst een opzegtermijn voor het
beëindigen dan wel continueren van de overeenkomst.
2. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal
leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd,
tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Bij verlenging van de overeenkomst blijven de afspraken van het eerst overeengekomen
contract van kracht, tenzij partijen besloten hebben dit onder andere voorwaarden te
vervolgen. Dit wordt dan schriftelijk in een nieuw contract vastgelegd.
4. Indien één der partijen wezenlijk tekort schiet in nakoming van haar verplichtingen en na hier
door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichtingen niet binnen een redelijke
termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder
dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De
tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.
Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen,
zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen
en ondertekenen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het
tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Sta Jezelf Toe zal de
opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve
consequenties heeft, zal Sta Jezelf Toe de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Sta Jezelf Toe daarbij aangeven in
hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit
honorarium tot gevolg heeft.
Artikel 8. Geheimhouding en Ethische gedragscode
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader
van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als
vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard
van de informatie.
2. Informatie met betrekking tot de coachee wordt, ongeacht de wijze van vastlegging of
overdracht, alleen aan derden verstrekt nadat de coachee kennis genomen heeft van die
informatie en schriftelijk toestemming heeft gegeven voor verstrekking van die informatie,
tenzij anders bepaald door de Nederlandse wetgeving.
4/7
3. Sta Jezelf Toe houdt zich het recht voor onwettige zaken aan opdrachtgever of wettelijke
autoriteiten te melden, derhalve zal Sta Jezelf Toe daarop niet kunnen worden
aangesproken.
4. Aan de opdracht zal door Sta Jezelf Toe niet zonder toestemming van de opdrachtgever
extern gerefereerd worden.
5. Sta Jezelf Toe is gehouden aan de ethische codes van haar beroepsverenigingen en
opleidingsinstituten en het daaraan verbonden klachtenreglement.
Artikel 9. Intellectuele eigendom
1. Voor zover auteurs, merk-, modellen-, handelsnaam, of andere rechten van intellectuele
eigendom berusten op de door Sta Jezelf Toe ter uitvoering van de overeenkomst geleverde
diensten, is en blijft Sta Jezelf Toe houder respectievelijk eigenaar van deze rechten.
De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor
het doel waartoe deze aan opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en
auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.
2. Sta Jezelf Toe behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane
kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie
ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 10. Betaling en verzuim
1. Particulieren dienen betalingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, contant te
voldoen voorafgaande aan de sessies, op een door Sta Jezelf Toe aan te geven wijze in de
valuta waarin wordt gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of
opschorting uit welke hoofde dan ook.
2. Bedrijven dienen betalingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, te voldoen binnen 14
dagen na factuurdatum, op een door Sta Jezelf Toe aan te geven wijze in de valuta waarin
is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit
welke hoofde dan ook.
3. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft
betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In
geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is Sta Jezelf Toe gerechtigd alle ten
behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te
staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever
schadeplichtig kan worden.
4. In geval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd
over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente.
5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen
de vorderingen van Sta Jezelf Toe en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Sta
Jezelf Toe onmiddellijk opeisbaar zijn.
6. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats
van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het
langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft
op een latere factuur.
5/7
7. Wanneer van Sta Jezelf Toe meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter
uitvoering van de overeenkomst, kan Sta Jezelf Toe voor aanvang van haar werkzaamheden
betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.
Artikel 11. Incassokosten
1. Indien Sta Jezelf Toe invorderingsmaatregelen treft tegen opdrachtgever die in verzuim is,
komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van opdrachtgever, welke
kosten gesteld worden op ten minste 15% van de openstaande facturen.
2. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus,
deurwaarders en/of advocaten.
Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. Sta Jezelf Toe is tegenover opdrachtgever, deelnemer en/of coachee slechts aansprakelijk
voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van
de overeenkomst. Daarvan is sprake indien Sta Jezelf Toe niet de vereiste zorgvuldigheid en
deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de overeenkomst.
2. Indien Sta Jezelf Toe aansprakelijk zou zijn voor door opdrachtgever, deelnemer en/of
coachee geleden schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het
voorkomende geval wordt uitgekeerd krachtens de door Sta Jezelf Toe afgesloten
beroepsaansprakelijkheidsverzekering of andere aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd
met het voor opdrachtgever geldende eigen risico, waarbij het totaal van deze bedragen is
beperkt tot het maximumbedrag van de verzekering. In geval van aansprakelijkheid wordt
op verzoek een kopie van de polis met voorwaarden van de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering door Sta Jezelf Toe toegezonden.
3. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaats vindt, is de
aansprakelijkheid van Sta Jezelf Toe jegens opdrachtgever, deelnemer en/of coachee
beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft,
met een maximum van € 5.000,-.
4. Sta Jezelf Toe is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door
opdrachtgever, deelnemer en/of coachee, waaronder begrepen maar niet beperkt tot
gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
5. Sta Jezelf Toe zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals
adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Sta
Jezelf Toe is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens opdrachtgever,
deelnemer en/of coachee of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In
zo’n geval is opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen
en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
6. Sta Jezelf Toe is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever, deelnemer en/of coachee
geleden schade, van welke aard ook, indien Sta Jezelf Toe bij de uitvoering van haar
opdracht is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Sta Jezelf Toe duidelijk kenbaar was
of behoorde te zijn.
7. Sta Jezelf Toe ofwel door haar in te schakelen coaches of derden, die belast worden met het
begeleiden van coachees, zullen geen middelen, methoden, technieken of instructies geven
of gebruiken of situaties laten ontstaan die het vermogen van coachee beperken of nadelig
beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van voor de coachee dreigend
letsel, in welke vorm dan ook. Indien coachee enig letsel zou oplopen, is Sta Jezelf Toe c.q.
door haar in te schakelen coaches of derden, daarvoor op generlei wijze aansprakelijk.
6/7
8. De opdrachtgever vrijwaart Sta Jezelf Toe tegen alle aanspraken (zoals schades en
rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen
opdrachtgever en Sta Jezelf Toe samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge
van ernstige tekortkomingen van Sta Jezelf Toe.
9. Indien opdrachtgever, deelnemer en/of coachee een eventuele vordering jegens Sta Jezelf
Toe niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt,
komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.
Artikel 13. Annulering
1. Sta Jezelf Toe heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training,
begeleiding/coaching/counselling traject te annuleren of deelname van een
opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee
te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het
volledige door deze aan Sta Jezelf Toe betaalde bedrag met aftrek van de tot de
beëindiging wel geleverde diensten.
2. Annulering door opdrachtgever dient bij aangetekend schrijven te geschieden.
3. Annuleringskosten cursussen, trainingen, begeleiding, coaching / counselling trajecten:
Bij annuleren tot twee maanden voorafgaand aan de startdatum wordt 25% van de
deelnamekosten in rekening gebracht.
Bij annuleren tot een maand voorafgaand aan de startdatum wordt 50% van de
deelnamekosten in rekening gebracht.
Bij annuleren binnen 14 dagen voorafgaand aan de startdatum worden de
volledige deelnamekosten in rekening gebracht. Restitutie is niet mogelijk.
Ingeval de opdrachtgever, dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee, na
aanvang van opleiding, cursus, training, begeleiding, coaching, counselling traject, de
deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de
opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling of inhalen van de gemiste
dag/sessie/tijd/begeleiding.
4. Particuliere, individuele of relatie begeleiding en een counselling of coaching gesprek kan tot
48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst.
Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur is Sta Jezelf Toe gerechtigd om het volledige
afgesproken tarief voor het gesprek in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever, dan
wel de aangewezen coachee, niet op het geplande gesprek verschijnt, worden de
afgesproken tarieven gehanteerd.
5. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij,
ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Sta
Jezelf Toe.
6. Sta Jezelf Toe is gerechtigd om deelnemers aan workshops/trainingen/trajecten verdere
toegang tot een workshop, training of traject etc., te ontzeggen, wanneer deze zich in de
ogen van Sta Jezelf Toe op een dusdanige destructieve manier gedragen dat de voortgang
voor het coaching/counselling/workshop proces, de groep en/of personen ernstig wordt
verstoord. De verantwoordelijkheid voor dit gedrag ligt bij de deelnemer/cliënt. Restitutie van
het eventueel vooruitbetaalde bedrag is dan niet mogelijk.
7/7
Artikel 14. Persoonsgegevens
1. Door het aangaan van een overeenkomst met Sta Jezelf Toe wordt aan Sta Jezelf Toe
toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen
persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Sta Jezelf Toe uitsluitend gebruiken voor haar
eigen activiteiten.
Artikel 15. Geschillen
1. Op iedere overeenkomst en rechtshandeling tussen Sta Jezelf Toe en de opdrachtgever is
Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing
zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden
onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen Sta Jezelf Toe
gevestigd is.
Julia Niemeijer,
h/o Sta Jezelf Toe coaching & counselling
KvK nummer 52781704
BTW-nummer 021208475 B 02
Lid Platform Breincoaches
Mail: stajezelftoe@gmail.com
Site: www.stajezelftoe.nl
Telefoon: 06-40709007